Každý pohyb človeka je len tak dobrý, do akej miery mu to umožní posturálny systém. Ten spracúva množstvo informácií z proprioceptívnych, exteroceptivnych a iných receptorov, čidiel, zabezpečuje vykonanie a zautomatizovanie priebehu pohybu. Dosiahnutie dobrej svalovej koordinácie nie je vždy jednoduché. Je to však nevyhnutné pri mnohých funkčných posturálnych poruchách, ako je instabilita kĺbov, funkčné poruchy držania tela, idiopatickej skoliózy a početné pooperačné stavy.

Koncept posturálnej terapie podľa Dr. Raševa

Posturálna stabilizácia pohybového chovania je konečným cieľom každej terapie bolesti v hybnom systéme obecne.

Posturomed a Proriomed sú moderné neuroortopedické pomôcky pre posturálnu stabilizačnú liečbu. Optimálne cielené funkčné stabilizácie sa dosiahnu špeciálnym systémom cvičenia podľa Dr. Raševa.

Dr. Rašev vyvinul v spolupráci s Karlovou univerzitou koncept liečby posturálnych porúch, spočívajúcich v trojstupňovej terapii, ktorá dezinhibuje stabilizačné svalové súhry na rôznych úrovniach riadenia posturálnej stabilizácie, alebo tieto súhry priamo aktivuje.

Terapeutické systémy:

V našom všednom dni prevláda monotónne držanie tela, ako je sedenie alebo státie spojené so stereotypnými pohybmi. Tým dochádza k zlej súčinnosti a zbytočným väčším výkyvom jednotlivých častí tela, pretože preťažené svalstvo na trupe, ramennom a panvovom pletenci a na nosných kĺboch ​​už nedokáže telo dostatočne držať.

Následkom tohto chronického preťažovania je svalová dysbalancia, nestabilita kĺbu a bolesti najmä v tých častiach tela, ktoré musia neustále stabilizovať priame držanie tela voči gravitácii.

Trvalo nevyhnutné opravy stabilizácie za neustále sa meniacich malých presunov ťažiska pri priamom držaní tela a končatín voči gravitácii (segmentálne súradnice) rozvrhuje a riadi centrálna nervová sústava pomocou synergickej aktivácie svalu (koaktivácia), tzn. súčasnou aktiváciou intersegmentálnych svalov, prebiehajúcich s rôznou intenzitou, ktoré inak na kĺbe pôsobí antagonisticky (v opačnom smere). Tým sa neustále automaticky (bez vedomia) už predbežne (v predstihu) a tiež počas akéhokoľvek pohybu nastavuje aktuálna poloha na kĺbe.

Synergická aktivácia svalu je predpokladom každého stabilného držania tela a zamýšľaného pohybu.

Cvičenie s tyčou PROPRIOMED podporuje na základe impulzu vo veľkých stimulačných dávkach primárne a cielene túto synergickú súčinnosť dolných skupín intersegmentálnych svalov, ktorých činnosťou je držanie; tieto svaly sú však väčšinou zanedbávané a bežne najviac namáhané. Cvičenie zaisťuje aktiváciu nožného, sedacieho, bočného, brušného, prsného, chrbtového a ramenného svalstva tréning celého tela so stabilizáciou jeho držania. Štandardnými cvičeniami možno cielene aktivovať najmä svalstvo v rôznych kľúčových miestach na tele, dôležitých k stabilizácii priameho držania tela (ramenný a panvový pletenec, chrbtica).

Svaly preťažené monotónnym držaním tela sa opäť uvoľnia a zostanú uvoľnené a pružné aj pri namáhaní. Dochádza k zvýšenej kontrole svalstva s veľmi presným riadením pohybu.

Pri neuroortopedickej rehabilitácii pomáhajú cvičenia o.i. k potláčaniu funkčných porúch a obmedzení pri držaní tela, k odstráneniu funkčnej segmentálnej nestability po zranení a operáciách v oblasti ramien a chrbtice alebo po chronických svalových dysbalanciach spôsobených preťažením a tiež k potláčaniu funkcionálnych bolestí. Bolesti pohybovej sústavy sú totiž v mnohých prípadoch spôsobené funkčnými poruchami neuromuskulárneho systému a menej sú dôsledkom zlyhania stavby tela z dôvodov patologických zmien.

Pomocou nastaviteľných regulátorov frekvencie a tlmiacich dielov, ktoré sú zabudované v tyči, je prvýkrát možná odmeraná stimulácia upravená podľa individuálneho stupňa výkonnosti a tým postupné uskutočňovania cviku, ktoré sa rozvíjajú po jednotlivých stupňoch.

Táto presne vymeraná stimulácia je rozhodujúcim faktorom, pretože takto je zaistená presne určená aktivácia vhodná pre segmentálne svalstvo a možno tak rýchlo dosahovať výrazných tréningových a terapeutických krokov.